افتخارات

افتخارات ما

در تمامی این سال ها ما در مرکز غزال ایرانی افتخارات زیادی را کسب کرده ایم اما بزرگترین افتخار خود را پایداری و استمرار در مسیر خود می دانیم.در تمامی این سالها مشکلات زیادی بر سر راه مرکز غزال ایرانی قرار داشته و دارد که شاید بزرگترین این مشکلات را که عامل دیگر مشکلات نیز هم بوده است را بتوان عدم حمایت های مالی مناسب دانست.مرکز غزال ایرانی از ابتدای فعالیت خود بودجه دولتی نداشته و ندارد،هرچند که بسیاری از ارگان های دولتی به آن کمک کرده اند اما مرکز ما همواره با کمک سرمایه گذاران خصوصی و اسپانسر ها به حیات خود ادامه داده است که با توجه به هزینه های بالای تولید خودرو و کار پژوهشی در کشور،ما این اتفاق یعنی استمرار فعالیتمان در عین نبود بودجه های دولتی را بزرگترین دست آورد خود می دانیم.