دیدار هیات فرانسوی از مرکز ساخت و طراحی غزال

در بهار ۱۳۹۵ یک هیأت فرانسوی درخواست نمود تا با آقای دکتر ابری نیا در خصوص خودرو خورشیدی غزال ایرانی ملاقات داشته باشد. این درخواست از طریق اتاق بازرگانی ایران و فرانسه ارائه گردید. این هیأت ۶ نفره دهم خرداد ماه ۱۳۹۵ از مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی بازدید نمود و در جلسه ای که فعالیت های این مرکز ارائه گردید ابراز خوشنودی نمود و با ذکر اینکه به دنبال شناسایی فرصت های همکاری با ایران تقاضای چنین ملاقاتی را نموده است از این بازدی اظهار خوشنودی نمود.