آروین

در سال ۱۳۸۷ تیمی عمدتا از دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک و همکاری دانشکده مهندسی برق تشکیل شد تا طراحی و ساخت یک خودرو برقی را به انجام برساند. کلیه مراحل طراحی و ساخت این خودرو برقی دو نفره در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی انجام گردید. این خودرو آروین نام‌گذاری شد.