رویدادهای بین المللی

۲۰۱۵

رویداد استرالیا

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

۲۰۰۶

رویداد تایوان

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

رویدادهای داخلی

۱۳۹۵

تور دریای خزر تا خلیج فارس

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.

فعالیت‌های اجتماعی

۱۳۹۵

آسایشگاه کهریزک

“مرکز طراحی و ساخت غزال ایرانی” در دانشکده مهندسی مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران تأسیس شده است.